75 năm di tích Xưởng in Tín phiếu Xà Nay

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xưởng in Tín phiếu được xây dựng tháng 9/1947 tại xóm Xà Nay Thượng, thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi