Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
80a/QĐ-THCS.SH 13/10/2022 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỷ lệ ca cược bóng đá
27/KH-THCS.SH 12/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch BDTX năm học 2022-2023
25a /KH-THCS.SH 12/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỷ lệ ca cược bóng đá
03/TB-THCS.SH 16/05/2022 Thông báo, Thông báo nội dung họp Hội đồng sư phạm định kỳ tháng 5/2022
28/QĐ-THCS.SH 29/04/2022 Quyết định, Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỷ lệ ca cược bóng đá
02/TB-THCS.SH 29/04/2022 Thông báo, Thông báo hoạt động Cổng thông tin diện tử tỷ lệ ca cược bóng đá
27/QĐ-THCS.SH 28/04/2022 Quyết định, Về việc thành lập Cổng thông tin Điện tử tỷ lệ ca cược bóng đá
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
5932/BGDĐT-QLCL 28/12/2018 Công văn, V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Trang 1 / 212»